ਥਕਾਨ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ-ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਸਭ ਖਤਮ ਖਾਓ ਇਹ 2 ਦਾਨੇ

ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਜੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋ-ਧੀ-ਆਂ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅੰ-ਜੀ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਅੰ-ਜੀ-ਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੈਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼-ਕ-ਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਵਾਸੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਜੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ

ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਜੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ .ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿ-ਕਾ-ਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਿਤੋਂ ਸਿ-ਖ-ਰ-ਲੇ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ.ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੌਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ

Check Also

ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ BYD Cars I Fully Electric I 1 Rs ਵਿੱਚ 1KM ਚੱਲਦੀ..!

ਨਵਾਂ BYD Atto 3 ਇੱਕ 60.48kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜੋ 201bhp ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *