ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ-ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪੁ-ਜ਼ੀ-ਸ਼-ਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੋਂ ਪੀਣਾ ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ

ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪੁ-ਜੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.ਕਈ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ

ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ-ਬਾ-ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ

ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ.ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੋ ਗਲਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੁੰ-ਮਾ-ਇ-ਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਸਲੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰ-ਮਾ-ਇ-ਆ ਕਰੋ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾ-ਜ਼-ਮੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਮੇ-ਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੀਓ,ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਿਤਾ ਜਾਬਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ.ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫ-ਟ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ

ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦ-ਸ-ਤ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ .ਸਾਨੂੰ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ-ਡ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਜਾਉ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ. ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ

Check Also

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਨ੍ਹ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਭੰਨ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀਆ ਹਨ ਜੋ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *