ਅੰਗ ਲੋਹੇ ਵਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜਬੂਤ ਆਵੇ ਗੀ ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਅਵਾਜ ਇਸ ਤੂਫਾਨੀ ਤੇਲ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰਗ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਇਸ ਤੂ-ਫ਼ਾ-ਨੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁ-ਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰ-ਗ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱ-ਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਇਸ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਢਿੱ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7009473168 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈ-ਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਆ-ਇ-ਰ-ਵੈ-ਦ-ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *