ਅੰਗ ਲੰਬਾ ਮੋਟਾ ਟਾਇਮਿੰਗ 0 ਤੋ 1 ਘੰਟਾ ਕਰੇਗਾ ਆ ਗੋਲਡਣ ਸਾਹੀ ਨੁਸਕਾ ਪਲੰਗ ਤੋੜ ਨੁਸਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅੰ-ਗ ਲੰਬਾ ਮੋ-ਟਾ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਮ ਜ਼ੀ-ਰੋ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਕਰੇਗਾ ਗੋ-ਲ-ਡ-ਨ ਸਾਹੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਪਾਈਆਂ ਗਈ ਹਨ ਇਸ ਕ-ਮਾ-ਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਨਾ ਭ-ਸ-ਮ ਲੋ-ਹਾ ਭ-ਸ-ਮ ਚਾਦੀ ਭ-ਸ-ਮ ਮਕਰ ਕਰਾਂ ਅਕਰਕਰਾ ਜੰ-ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨੁੱਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7009473168 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ

ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ-ਇ-ਰ-ਵੈ-ਦ-ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਕੇ ਕੌਚ ਬੀਜ ਅ-ਸ਼-ਵ-ਗੰ-ਧਾ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭ-ਸ-ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿ-ਲ-ਕੁੱ-ਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਂ-ਤ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *