ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜਾਨਾ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋ-ਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਉਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿ-ਆ-ਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖ-ਰੀ-ਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਊਂਟਰ ਨੂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੈ-ਮ-ਨ ਗਰਾਸ

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤਕ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੱਕ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੰ-ਮੀ-ਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਭ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤੀ ਦਿ-ਵਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ

ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮ-ਘਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਚਲਦਾ ਹੈ ਖ਼ੂ-ਨ ਨਾ ਜੰ-ਮ-ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਗੰ-ਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਰਮ ਮ-ਸਾ-ਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰ-ਘ ਖਾਂਸੀ ਜਾਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚ-ਟਾ-ਇ-ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ

ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ,ਨਿ-ਆ-ਜ-ਬੋ-ਜ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀ ਹੈ,ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ ਚ-ਟ-ਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ

ਸਰੀਰ ਹਰ ਪੱ-ਖ ਤੋਂ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *