ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਏ ਠੀਕ-ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਜੂ 100% ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋ ਗਰੀਸ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ-ਲੀ-ਦਾ-ਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਸੰ-ਤ-ਰੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਊ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨ-ਵੀ-ਡਾ ਜੋਇਟ ਸ-ਪੋ-ਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅ-ਲ-ਰ-ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਝ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਤੇ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ‌।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਨਾ-ਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਦ-ਵਾ-ਹੀ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *