ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਖਰਾਬ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋ-ੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮ-ਰ-ਦਾ ਦੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰ-ਖਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱ-ਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਟਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਸੁਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਨੂੰ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਸਮੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾਹੈ ਖੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਪ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹੇ ਦਰਦ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇ-ਪ ਬਣਾ ਲਉ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ।ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਸੋ-ਜ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਫ-ਟ-ਕ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇ-ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *