ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾਕਤ ਖਰਾਬ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋ-ੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮ-ਰ-ਦਾ ਦੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰ-ਖਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱ-ਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਟਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹ-ਰ-ਨੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਸੁਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਨੂੰ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉ-ਲ-ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਘ-ਬ-ਰਾ-ਉਂ-ਦਾ ਹੈ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਸਮੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾਹੈ ਖੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਪ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹੇ ਦਰਦ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇ-ਪ ਬਣਾ ਲਉ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ।ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਸੋ-ਜ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਫ-ਟ-ਕ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇ-ਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰ-ਡ-ਕੋ-ਸ਼ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *