ਇਹ 2 ਪੱਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੱ-ਬੀ ਹੋਈ ਨਾ-ੜ ਕਮਰ ਦਰਦ ਡਿ-ਸ-ਕ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਮਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾ-ਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਲੱ-ਤ ਵਿੱਚ ਦ-ਰ-ਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦ-ਰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦ-ਰ-ਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਸਾ-ਈ-ਟ-ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ

ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੱਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਵ-ਰ-ਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤਿ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿ-ਰ-ਗੁੰ-ਡੀ ਤੇਲ ਪ-ਸਾ-ਰ-ਨੀ ਤੇਲ ਮ-ਹਾਂ ਨ-ਰਾ-ਇ-ਣ ਤੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾ ਤੇ-ਲਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕ-ਲੀ-ਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਪੱਤੇ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਦੇ ਭਾ-ਅ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭ-ਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਕੇ ਬਾ-ਸੀ ਮੂੰਹ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ-ਪੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁ-ਰ-ਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ-ਰੈ-ਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚ-ਬਾ ਚ-ਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚ-ਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਸ ਕੇ

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵ-ਰ-ਤ-ਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ-ਜ-ਵਾ-ਇ-ਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਜਵੈਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਠੀ-ਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ, ਥਾ-ਈ-ਰ-ਡ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਉੱ-ਠ-ਣ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਵਾਗੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱ-ਕ-ਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਠਣ ਬੈ-ਠ-ਣ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *