ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਓ-ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈ-ਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨ-ਸਾਂ ਦਿ-ਖਾ-ਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਨ ਆਲਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਮੀ-ਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇ-ਮਿ-ਊ-ਨਿ-ਟੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ,ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ,ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ-ਵਾ-ਨ ਤੇ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੀਏ।ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ ਹੈ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲਈ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿ-ਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ-ਸ਼-ਮਿ-ਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਵੋ।ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਲਸੀ,ਆਲਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂ-ਟੀ ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਓ-ਮੇ-ਗਾ ਥ੍ਰੀ ਫੈ-ਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ

ਜ-ਵਾ-ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਲ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨ-ਸਾਂ ਵਿਚ ਬ-ਲੌ-ਕੇ-ਜ ਅਤੇ ਕ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾ-ਈ-ਬਿ-ਟੀ-ਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ।ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲੌਂਜੀ, ਕਲੌਂਜੀ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦ-ਵਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨੂੰ ਆ-ਯੂ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਚ-ੜ੍ਹ-ਦੇ ਹਨ ।ਗੰ-ਜੇ-ਪ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੌਂਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਇਕ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ,ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ,ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰ-ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕ-ਲੌਂ-ਜੀ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਸਮਾਨ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਕ-ਲੌਂ-ਜੀ ਜਾ ਕ-ਲੌਂ-ਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਵੋ।ਕ-ਲੌਂ-ਜੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਰ-ਮੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਅਗਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਖਾਣਾ,ਮਖਾਣਾ ਇਕ ਸੂਪਰ ਫੂਡ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਜੋ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਮਖਾਣੇ ਚਾਰ ਪੰਚ ਬਦਾਮ ਤੇ ਕਸਕਸ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਲਵੋ।ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ,ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਐਂ-ਟੀ-ਬਾ-ਇ-ਓ-ਟਿ-ਕ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਫੰਗਲ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਾਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਿਓ
70 ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 25 ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ-ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਵੋ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ’ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *