ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਫਾਈ ਨੁਸਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਗ ਲੰਬਾ ਮੋਟਾ ਟਾ-ਇ-ਮਿੰ-ਗ ਹੋਵੇਗੀ ਧਾ-ਕ-ੜ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਲੁ-ਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਵਰ, ਸਫੇਦ ਮੂਸਲੀ,

ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਕੌਚ ਦੇ ਬੀਜ, ਵਿਧਾਰੀ,ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ ,ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਕਾਲੀ ਮੁਸਲੀ, ਤਾਲ ਮਖਾਨਾ ,ਭੱਖੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 30,30 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਕੇਸਰ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱ-ਪ-ੜ-ਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 7007473168 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ

ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *