ਕਿਤੇ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਹ ਗਲਤੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗ-ਲ-ਤੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ

ਕੁਝ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਆਪਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗ-ਲਾ-ਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ-ਇ-ਰ-ਵੈ-ਦ-ਕ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ। ਉਹੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ

ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਬੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇਮਾ–ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *