ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔ-ਰ-ਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ

ਬਦਲਾਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾ-ਰ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾ-ਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ-ਬੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿ-ਸਾ-ਬ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਬੋ-ਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਦੇਣ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰ-ਤਾ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *