ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਲਿੰ-ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆ-ਦ-ਮੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰ-ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ-ਮ-ਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁ-ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਮਾਂ-ਟਿ-ਕ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕੰਮ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ-ਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਤੀ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੋਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰ-ਬੋ-ਧ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗ-ਲ-ਤ ਸਾ-ਈ-ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋ-ਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ-ੜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁ-ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੁ-ਜ਼ੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਔਰਤ

ਦੀ ਯੋ-ਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁ-ਪ-ਤ ਅੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਕ ਟੇ-ਡਾ ਮੇ-ਡਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਦ-ਬਾ-ਅ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਆਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਡਾ-ਰ-ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼-ਰੂ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁ-ਹਾ-ਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਸਹੀ ਪੁ-ਜ਼ੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ-ਡ਼੍ਹਿ-ਅਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ-ਡ਼-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਅੰ-ਕ-ੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਦੌ-ੜਾਂ ਲਿੰ-ਗ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ.ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰੇ ਸੋ-ਚਿ-ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ-ਉਂ-ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰ-ਬਾ-ਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਛੇ ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰ-ਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈ-ਨ-ਸ਼-ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ

ਬਾਰੇ ਚਿੰ-ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਲਿੰ-ਗ ਆਪਣ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿੰ-ਗ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰ-ਤਾ ਨਹੀਂ ਕ-ਰ-ਨੀ-ਵ-ਇ-ਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ

ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂ-ਸ਼-ਨ ਨ੍ਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਡਾ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ-ਮ-ਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ.ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜ-ਲ-ਦ-ਬਾ-ਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਿ-ਆ-ਰ ਨਾ ਕਰੋ ਆ-ਰਾ-ਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *