ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਉਂਗੇ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਗੁਨਗੁਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੁਕਾਮ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਾਪਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੋ ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ

ਉਪਰ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿੱਲ-ਮੁਹਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਅਤੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾ ਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *