ਗਾੜੇ ਖੂਨ ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕਰੇਗਾ-ਬਸ ਦਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਾੜੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕਰੇਗਾ ਬਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ

ਜਲਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਦੀ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵੇਲਖਾ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਲੇਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼

ਸੇਬ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੇਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ,ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਗਿਆ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *