ਜਾਣੋ ਛੋਟੀ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

ਛੋਟੀ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਮੋਟਾਪਾ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ। ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖੰ-ਘ। ਗਲੇ ਵਿਚ ਖ-ਰਾ-ਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜੰ-ਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਝ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਰਗੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਲ-ੜ-ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨਾ ਹ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਪਿਪਲੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਮਾ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਿਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸੁੰਢ

ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਮੁਲਠੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਵਿੱਚੋ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱ-ਪ-ਲੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱ-ਥੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਰਗੀ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪੀਪਲੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੰਢ ਇਹਨਾ ਨੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *