ਜਾਣੋ ਛੋਟੀ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ

Advertisements

ਛੋਟੀ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਮੋਟਾਪਾ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ। ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖੰ-ਘ। ਗਲੇ ਵਿਚ ਖ-ਰਾ-ਸ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜੰ-ਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਝ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਰਗੀ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਲ-ੜ-ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨਾ ਹ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਪਿਪਲੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਮਾ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਿਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸੁੰਢ

ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਮੁਲਠੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹ ਹਰ ਰੋਜ ਇਕ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਲਗਮ ਵਿੱਚੋ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱ-ਪ-ਲੀ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱ-ਥੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਜੁ-ਕਾ-ਮ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਏ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਰਗੀ ਦਰਦ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪੀਪਲੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੰਢ ਇਹਨਾ ਨੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਹੈ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *