ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾ ਪ ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਸੰ ਭੋ ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੱਚਾ ਪੈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉ-ਪਾ-ਅ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੰ-ਤਾ-ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਦਿਨ

ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼-ਤਾ-ਵ-ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਦਾ ਚੂ-ਰ-ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚ ਮ ਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਹ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼-ਤਾ-ਵ-ਰ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੌਰਤ ਨੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰ ਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰ-ਭੋ-ਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨਹੀਂ ਨਿ ਕ ਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਮੰ-ਤ-ਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾ-ਮ-ਦੇ-ਵ ਦਾ ਇਹ ਮੰ-ਤ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੰ-ਤ-ਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ

ਅੌਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨ ਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇ-ਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰ-ਤਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾ ਕ ਟ ਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *