ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਹੁਣ ਓਹੀ ਧੂਮ ਮਚਾਊ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨ-ਸਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਟਾਇਮਿੰਗ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡ-ਰ-ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕੀਕ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਦਸ ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਭਾਗ ਪਿਸਤੀ 10ਗਰਾਮ ਮੋਤੀ ਪਿਸਤੀ। 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ। ਵੀ ਗਰਮ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਤਾਵਰ।

10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਮ ਮਿਸ਼ਰੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰ-ਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀਲ ਪੱਟੀ ਬੋਪਾਰਾਏ 6239617099, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕ-ਮੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ।

ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *