ਜੋ IELTS ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ Video

ਜੋ IELTS ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ Video

ਜੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਸੂਚੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

“IELTS Speaking Tips and Strategies” – ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਿਨਨ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

“IELTS Writing Task 1: Tips and Sample Answers” – ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ IELTS ਲਿਖਤੀ ਟਾਸਕ 1 ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਟਾਸਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ.

“IELTS Listening Practice and Tips” – ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ IELTS ਸੁਣਨ ਦੇ ਟਿਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ. ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕਤਾ ਵਿਚ ਮਹਰੂਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.

“IELTS Reading Strategies and Techniques” – ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ IELTS ਪੜਨ ਦੇ ਟਿਪਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਪੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਅਨਯ ਸਮੂਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕ

ਜੋ IELTS ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ Video

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *