ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਊ-ਆਹ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਹੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ

ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ

ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁ-ਖ-ਮੇ ਕੌਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਜੈਫਲ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਆਂਵਲਾ ਖੁਸ਼ਕ 10 ਗ੍ਰਾਮ,ਕਾਲੀ ਮੂਸਲੀ 3 ਗ੍ਰਾਮ, ਗੋਖਰੂ ਛੋਟਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਪੜਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 500, ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਹਾਂ ਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ,ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇੱਕ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ

ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਏਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *