ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਕੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੋਟਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥ-ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਵਿਆਗਰਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ-ਰ-ਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਬੀਜ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋ-ਲਿ-ਆਂ ਦੀ ਦਾਲ 1ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ

ਤੁਸੀਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਖਸਖਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 40 ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲ ਜਾਣ

ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹ-ਰ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸਦੀਆ ਦੋ ਖੁ-ਰਾ-ਕਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਲਾ ਏ ਆਜਮ , ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾ ਏ ਸ਼-ਹਿ-ਨ-ਸ਼ਾ-ਹੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਅਤੇ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ-ਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *