ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਫੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾ-ਨ-ਤਾ-ਵਾਂ ਪ੍ਰ-ਚ-ਲਿ-ਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗਾਂ ਦਾ ਫ਼-ੜ-ਕ-ਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰ-ਗਾ ਦੇ ਫ-ੜ-ਕ-ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਗਾ ਦੇ ਫ-ੜ-ਕ-ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰ ਇਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਖੱਬਾ ਭਾਗ ਫ-ੜ-ਕ-ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਝੇ-ਲ-ਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁ-ਰ-ਖ ਦਾ ਸੱਜਾ ਭਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਖੁ-ਸ਼-ਖ-ਬ-ਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਮ-ਹਿ-ਲਾ-ਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਉ-ਲ-ਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਫ-ੜ-ਕ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ੁ-ਸ਼-ਖ-ਬ-ਰੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਫੜਕਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰ-ਨ-ਪ-ਟੀ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਫ-ੜ-ਕ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਫੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਇ-ਛਾ-ਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼-ਬ-ਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭ-ਟ-ਕ-ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇ-ਸ਼ਾ-ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੀ-ਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰ-ਭਾ-ਵ-ਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੁੱ-ਲ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋ-ਸ-ਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਮੋਢਾ ਫ-ੜ-ਕ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬਾ ਮੋਡਾ ਫ-ੜ-ਕ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲ-ੜਾ-ਈ ਦਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਥੇਲੀ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂ-ਗ-ਲੀ-ਆਂ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੀ-ਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲ-ੜਾ-ਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਬੀ ਕੂਹਣੀ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਤਿ-ਸ਼-ਟਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਫੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼-ਰ-ਮਿੰ-ਦ-ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਦਾ ਫ-ੜ-ਕ-ਣਾ ਧੰਨ ਲਾਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਦੇ ਫ-ੜ-ਕ-ਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰ-ਤਿ-ਸ਼-ਟਾ ਵਿਚ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਦਾ ਫ-ੜ-ਕ-ਣ ਦਾ ਸ-ਬੰ-ਧ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੇ ਦਾ ਫ-ੜ-ਕ-ਣਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਖ-ੜ-ਕ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਫ-ੜ-ਕ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਫ-ੜ-ਕ-ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋ-ਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫ-ੜ-ਕ-ਣਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋ-ਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਅੱਖ ਫੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿ-ਵ-ਸਾ-ਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਫ-ੜ-ਕ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੁਲ ਫ-ੜ-ਕ-ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਫ-ੜ-ਕ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲ-ੜਾ-ਈ-ਝ-ਗ-ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਫ-ੜ-ਕ-ਣਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *