ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੈਫ਼਼ੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਤਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਨਕਿ ਇਹ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਨੇ ਵੈਬ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਵੈਦ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਝਾਵਨਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਾਧੀ ਹੈ

Check Also

ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ..!

ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *