ਦਹੀ ਚੋਂ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਪੇਟ ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇਹ 45 ਰੋਗ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਤੇਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ,ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਦਹੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,

ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਦ-ਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਾ ਲਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਨ ਕੇ ਏਕ ਕ-ਟੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਡ-ਰਾ-ਈ ਫਰੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਚ ਡ-ਰਾ-ਈ ਫ-ਰੂ-ਟ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਪੈ-ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਜ-ਲ-ਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ

ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *