ਦਿਨ ਰਾਤ 1 ਕਰ ਦਿਓਗੇ-ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਖਾਲੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੰਮਾਂ ਟਾਇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਇਹ ਸਾਡੀ ਆ-ਵ-ਦੀ-ਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਅਤੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਲਿਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਲੇ ਮੇਹਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਮਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9756184406 ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *