ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਚੀਜ ਮਿਲਾ ਲਓ ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕਜ-ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ-ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਓ

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆਉਣੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਈ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ ਹੋਵੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਦੀ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਲ-ਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ

ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੌਠ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਾ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ

ਉਸ ਵਿਚ 1 ਚਮਚਾ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਿਧੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁੱਕ ਜਾਉ ਅਤੇ ਦੁ-ਬਾ-ਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *