ਦੰਦ/ਜਾੜ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ-ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖਤਮ-ਮਸੂੜੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਇਲਾਜ

Advertisements

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦ-ਰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰ-ਗ-ਸ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡ-ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱ-ਤਾ ਠੰਢਾ

ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ-ੜ-ਕ-ੜੀ ਦੀ ਲੋ-ਡ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟੁ-ਕ-ੜਾ ਫ-ੜ-ਕ-ੜੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਵੇ ਉਪਰ ਰਾ-ਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ-ੜ-ਕ-ੜੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਭੁੰ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁ-ਲ-ਬੁ-ਲੇ ਨਾ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਣ ਆਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੁ-ਟ-ਕੀ-ਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੁ-ਟ-ਕੀ-ਆਂ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੁ-ਟ-ਕੀ-ਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿ-ਲਾ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਉਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁ-ਰ-ਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲ-ਗਾ-ਤਾ-ਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਸੂ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬ-ਦ-ਬੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੰ-ਦਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *