ਨਿਗਾ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੁਗੇ

ਇਸ ਮਕਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੂੰ-ਦਾਂ ਆਪਣੀ ਧੁੰ-ਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਟ ਗੈਸ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੋਣੀ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਬਣਨਾ ਹਾ-ਜ-ਮਾ ਖ-ਰਾ-ਬ ਰਹਿਣਾ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਮੜੀ ਖੁ-ਸ਼-ਕ ਰਹਿਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ-ਕ-ੜ-ਨ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ

ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕ-ੜਾ-ਹੀ ਵਿਚ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲ-ਸ-ਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦਾ ਦ-ਰ-ਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਹ ਪ੍ਰ-ਣਾ-ਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾ-ਹ-ਰੀ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਸ ਤੋਂ ਬ-ਚਾ-ਅ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਸਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *