ਨੁਸਖਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ-ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘੈਂਟ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ

ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੁਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋ ਇਕ ਕਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆ,ਤੁਹਾਡੇ

ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ-ਪ-ਣ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਤਲੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *