ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਢਿ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਸੁ-ਕ-ੜ-ਨ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਜੋ-ਸ਼ ਭ-ਰਿ-ਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾ-ਲ-ਕੰ-ਗ-ਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪੈ ਦੀ ਮਾਲ ਕੰ-ਗ-ਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱ-ਕ-ਣ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਇਸਨੂੰ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੱ-ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾ-ਈ-ਡਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਪਰ ਨੀ-ਚੇ ਤੋ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *