ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਇਹ ਪੁ-ਜ਼ੀ-ਸ਼-ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪੁ-ਜ਼ੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਪੁ-ਜੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਕ ਹੀ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ

ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੁ-ਜੀ-ਸ਼-ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪ-ਸੰ-ਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੈ ਡੌ-ਗੀ ਸ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ-ਗ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੌ-ਗੀ ਸ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਪੁ-ਜੀ-ਸ਼-ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼-ਰ-ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼-ਰ-ਮ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਘਰ ਉਹ ਡੌ-ਗੀ ਸ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਡੌ-ਗੀ ਸ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ,ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੁ-ਜੀ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰ-ਸ਼-ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰ-ਸ਼-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰ-ਸ਼-ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਡੌ-ਗੀ ਸਾਲਵੇ ਸ-ਟਾ-ਈ-ਲ ਵਿਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾ-ਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋ-ਰ-ਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ-ਰਾ-ਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੱ-ਦੇ-ਨ-ਜ਼-ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਪ-ਟੀ-ਸ਼-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਨਿ-ਰ-ਭ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਨ,ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾ-ਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰ-ਭ-ਵ ਕਰ ਸਕੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *