ਬਸ ਇਕ ਚੱਮਚ ਲਵੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾ-ਤ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਰੋ-ਗ,ਕਿਡਨੀ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਰੋ-ਗ।ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਹਨ ।ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ

ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚੂਰਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਆਂਵਲਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋ-ਮੀ-ਅ-ਮ ਨਾਮ ਦਾ ਐ-ਸਾ ਤੱ-ਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇ-ਨ-ਸੂ-ਲਿ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱ-ਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇ-ਨ-ਸੂ-ਲਿ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇ-ਥੀ-ਦਾ-ਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋ-ੜੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ

ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋ-ਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, 2 ਚਮਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਲੇ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ‌।ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾ-ਉ-ਡ-ਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ।

ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋ-ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰ-ਤਿ-ਕ ਮਿਠਾਸ ਵਾ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਰਾ, ਕੇਲਾ ਕੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੂਰਨ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚੱਮਚ ਘੋਲ ਕੇ ਇਸ

ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਖਾਕੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੂਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਚੂਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *