ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਦਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾਂ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੁਧ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ

ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਚ ਬਦਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸ-ਫੈ-ਦ ਮੂ-ਸ-ਲੀ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾਹ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸ਼-ਤਾ-ਵ-ਰੀ ਕੌਚ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਭ-ਸ-ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9529866453 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *