ਬੁਢਾਪਾ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ-ਲੰਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੁੜ੍ਹਾਪਾ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਥੋਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਖਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਆਪਾ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੋਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾ ਐ-ਲ-ਮੀ-ਨੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ

ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਦਵਾਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਲੇ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਇਸ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ

ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *