ਬੁੱਡਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਨਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਾਤ ਰੋ-ਗ ਪੀਲੀਆ ਮਾ-ਈ-ਗ੍ਰੇ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ।* ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਠ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ 4 ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ

ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਫੋੜੇ-ਫਿਨਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਛਾ ਉਪਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਉ ਤੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੱਥਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀ-ਲੀ-ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ

ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ,ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ

ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਦੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਦੋ-ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਿਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਤਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *