ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ

ਉਸ ਦੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਤ੍ਯਾਪਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀਕਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਖਤਰਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਪੱਧਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਿੱਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਲਾਗ-ਥਲਾਗ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਆਪਡੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਟਵਰਕ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਤ੍ਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾ

Check Also

ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ..!

ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *