ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਏਨੀਂ ਆਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਇ-ਸ-ਬ-ਗੋ-ਲ ਮੁ-ਸ-ਲੱ-ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਕਿਸਨੀਜ

ਖੁਸ਼ਕ ਇਹ ਧਨੀਏ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਤੁਸੀਂ 50 ਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ-ਆ-ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ ਚੀਜ਼

ਦੇਖ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਤਾਂ ਉਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅ-ਸ਼-ਲੀ-ਲ- ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *