ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ

Advertisements

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤ-ਣਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਿ-ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ

ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿੱਚ ਗ-ੜਾ-ਪ-ਣ ਆਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਦਰ ਜੌ ਸੀਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਜ਼ਰਜ਼ਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਲਜਮ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਲਗ ਵਿਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀਰਜ ਵਿਚ ਗਾ-ੜਾ-ਪ-ਣ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

Check Also

Amul ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ Verka ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ..!

Advertisements ਅਮੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *