ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ-ਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇ ਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ-ਛਾ ਪ੍ਰ-ਗ-ਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖੇ-ਡ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰ-ਬੋ-ਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ-ਛਾ ਵਿਚ ਕੋ ਈ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕ ਰ ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ-ਫ-ਲ 50 ਗਾਰਮ ਜ-ਵੇ-ਤ-ਰੀ 50 ਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਦੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸ ਫੈ ਦ ਲੈਚੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੁਦ ਵੈਦ ਸਤਰ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਜਾਫਰਾਨ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀ ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁ ਕ ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰ ਗ ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 9756184406 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸ ਕ ਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ੍ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *