ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵਧੂ 100% ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਵੀ 12 ਇੰਚ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਦਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਬਦਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਹੈ,ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੁਧ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਚ ਬ-ਦਾ-ਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 4 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ-ਰ-ਦੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉ-ਤਾ-ਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਸਾਲਮ ਪੰਜਾਹ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਕੌਚ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਭ-ਸ-ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9529866453 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ

ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *