ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਾਲੇ ਚਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੀਓ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਿਜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇੰ-ਮ-ਪੋ-ਰ-ਟੈਂ-ਟ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਿਜੇ ਹੋਏ

ਚਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਲੋਅ ਜਾਂ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਿਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ

ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ ਭਿਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ,ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਿਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ

ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਰਾ-ਹ-ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਬ-ਦ-ਹ-ਜ-ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਪਣੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਤੇ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇ-ਸ਼-ਨ-ਟ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ

ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾ-ਇ-ਬੀ-ਟੀ-ਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ-ਲ-ਦੀ ਫੂ-ਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *