ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਨਤਾ ਬੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀ…!

ਜੀਵਂਤ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੰਸਾਨ ਲਈ ਬੁਹਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕ ਸੰਕਰਮਣਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕਟੀਰੀਆ, ਪੈਰਾਸਾਇਟ, ਲਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਬਿਗਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੁਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੁਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਣਾਂ, ਅਨਾਵਰਤ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕਟੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਇੰਸਾਨੀ ਸੇਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੀਠਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਸੁਭਿਅਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਭਿਨਨ ਕਣਾਂ, ਜੈਵਿਕ ਅਣੁਖੰਡਾਂ, ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਕਿਟਾਣੂਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਂਤਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਂਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *