ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਘੈਂਟ ਨੁਸਖਾ

ਜੋ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਹੈ ਸਾਂ-ਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖ਼ੁ-ਰਾ-ਕ ਵਿੱਚ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕ ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਸ਼-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ

ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਵਿਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁ ਕ ਤਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਮੰ-ਗ-ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ 8180999809 ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰ ਗ ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਅ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਤਸੀਰ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁ-ਕਾ-ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਹਰ ਚਿ-ਹ-ਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨ-ਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕ ਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਲ ਪ੍-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ

ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *