ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹਾ ਲਵੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉੱਪਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮ-ਹਿੰ-ਗੀ-ਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋ-ਡ-ਕ-ਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਦੇਸੀ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੌ-ਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ-ਰੈਂ-ਡ-ਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ-ਰੈਂ-ਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ-ਨੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁ-ਆ-ਲ-ਟੀ ਦਾ ਸਾ-ਬ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕ-ਵਾ-ਲਿ-ਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਏਡਾ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ

ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉ-ਤਾ-ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੰਮ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਜੰਮ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁ-ਲਾ-ਇ-ਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋ-ਡ-ਕ-ਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *