ਸਰੀਰ ਦੇ 80% ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ 80 ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਭਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ, ਜੋਡ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਗਠੀਆ,ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਅਤੇ ਯਾ-ਦ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਲੱਡੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲ ਲਵੋ,ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਅ-ਮੀ-ਨੋ ਐ-ਸਿ-ਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿਲ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ।ਤਿਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਦਾ ਦਰਦ,ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਲ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ।ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਅਲਸੀ,ਅਲਸੀ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵ-ਜ਼-ਨ ਅਤੇ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ

ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਰੋ-ਗ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ,ਖ਼ੂ-ਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ, ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁੜ,ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿੱਨ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਲਵਾਂਗੇ।ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੋਂਦ,ਗੋੋੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਗੂੰਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਵਾਂਗੇ,ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੱਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਵੋ।ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਲ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਾ-ਈ ਰੋ-ਸ-ਟ ਕਰ ਲਵੋ

ਫਿਰ ਸੌ ਗਰਾਮ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵੋ।ਹੁਣ ਇਸ ਘਿਉ ਵਿਚ ਡ-ਰਾ-ਈ-ਫ-ਰੂ-ਟ ਨੂੰ ਰੋ-ਸ-ਟ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋ-ਸ-ਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਵੋ।ਫਿਰ ਉਸ ਘਿਉ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਗਰਾਮ ਆਟਾ ਭੁੰ-ਨ ਲਵੋ।ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਭੂਰੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਹੁਣ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾ-ਸ਼-ਨੀ ਬਣਾ ਲਵੋ ਹੁਣ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਡ-ਰਾ-ਈ-ਫ-ਰੂ-ਟ ਅ-ਲ-ਸੀ ਅਤੇ

ਤਿਲ ਇਸ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ।ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਲੱਡੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਲੱਡੂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੱਡੂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਾ-ਕਿ-ਰ-ਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੱਡੂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੱਡੂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *