ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾ-ਹ ਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਪੇਟ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ-ੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਹ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁ-ਲ-ਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ

ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮੈਸ਼ ਉਸ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱ-ਤ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *