ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਵੋ-ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਉਂਗੇ-ਇਹ 11 ਬਿਮਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦੋ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਲਵੋ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਇ-ਲਾ-ਚੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ

ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਠ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ

ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਮ-ਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,ਉੱਪਰ ਦਹੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *