ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ-ਇਹ ਪੌਧਾ 100 ਤਕ ਬੁਢਾਪਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥਕਾਨ-ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਰੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਪਿਉ ਹੈਂ,ਇਹ ਪੌਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੁ-ਢਾ-ਪਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ,ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਨਿ-ਕ-ਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱ-ਥ-ਰ ਚੱਟ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਦੋ ਪੱਤੇ ਜੇਕਰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪੱਤੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ level ਨਹੀਂ ਵਦਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਜਲਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁ-ਢਾ-ਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁ-ਬਾ-ਨੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱ-ਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਬੀ-ਮਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ,ਅਸੀਂ ਏਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *