ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 100% ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋ-ਕਿ-ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚ-ੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌ-ੜੀ-ਆਂ ਚ-ੜ੍-ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿਲ ਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੇਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਭਾਫ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅਧਰੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਲਾਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ।

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *