ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵੋਂਗੇ-ਨਾਮਰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ

ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ–ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਉਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਅਸਲੂਸੂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਸ਼ਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਤੁਸੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਜ ਗਾ-ੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਂਤ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੁ-ਪ-ਣ-ਦੋ-ਸ਼ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਬਜ਼

ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡੱ-ਬਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਜ ਗਾੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ

Check Also

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ

ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ‘ਚਿੱਟਾ’ | ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *